Contests

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού για τον Διαγωνισμό: «Ποιο είναι το άλλο σου μισό;»

1] Η εταιρία « POP-AIR ABEE» (η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην οδό Λεωφόρο Ηρακλείου 279, Τ.Κ. 14231, υποκατάστημα 13οχλμ Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2] Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 08-02-2021 στις 18:01 μ.μ. μέχρι 14-01-2021 στις 23:59μ.μ.

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

6] Το όριο συμμετοχών στον διαγωνισμό ορίζεται στις χίλιες (1000) συμμετοχές. Αν ο διαγωνισμός φθάσει το όριο, τότε διακόπτεται μέχρι να γίνει η κλήρωση του δώρου. 

7] O/η κάθε συμμετέχων/ουσα προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να συμπληρώσει τα στοιχεία του (Όνομα - Επώνυμο - Email) στην ειδική εφαρμογή, εντός της πλατφόρμας του Facebook, 'Contests for Pages'. Επίσης θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με την ανάρτηση αφήνοντας σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, απαντώντας στην ερώτηση «ποιο είναι το άλλο σου μισό;». Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται η δήλωση προσωπικών δεδομένων.

8] Δώρο και κλήρωση: 1. Την 16η Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση ηλεκτρονικά στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας με την επωνυμία «POP-AIR ABEE», που εδρεύει στo 13οχλ Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452. Θα κληρωθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει μία δωροεπιταγή 50€ για online αγορές από το eshop της "Διοργανώτριας"  https://www.pop-air.com/.  

9] Ο νικητής ορίζεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση.

10] Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου υπεύθυνη είναι η Διοργανώτρια εταιρεία. Ο νικητής θα ενημερωθεί με email - και εφόσον δεν διαφωνεί- με ξεχωριστό post μετά τη λήξη του διαγωνισμού, όπου θα ανακοινωθεί το όνομά του και θα κληθεί να στείλει στην Διοργανώτρια με inbox message για να ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του.

11] Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στο χρονικό πλαίσιο των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού πλαισίου θα πάρει τη θέση τους ο πρώτος επιλαχόντας.

12] Το δώρο του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή με την εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και η χρήση του θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Μααρτίου.

13] Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.

14] Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί στην αντίστοιχη ανάρτηση, ως σχόλιο, εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού (γ) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου τρία (3) (δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους (ε) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου. Η Διοργανώτρια ,επίσης, δικαιούται να ακυρώσει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

15] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια στη σελίδα “POP-AIR” στο Facebook (https://www.facebook.com/popair.official). 

16] Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης της προωθητικής ενέργειας καθώς και σε περίπτωση αλλαγής του Facebook και των όρων χρήσης του, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας 

17] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

18] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, και η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιασδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. 

19] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ‘POP-AIR’.

20] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

21] Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα ‘POP-AIR’ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των comments. 

22] Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της. 

23] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα Facebook του POP-AIR, μέχρι και την παραλαβή του δώρου από τον νικητή ενώ η Διοργανώτρια μπορεί να τους τροποποιήσει οποτεδήποτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

24] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και ο νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση.

25] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

26] Οποιοσδήποτε συμμετέχων/ουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. 

27] Λοιποί όροι. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους / νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και μετά την παραλαβή του Δώρου του, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δηλώσει ότι δεν αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον δικαιούχο / νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, επί τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός δικαιούχου/νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, αν προβλέπεται σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, άλλως το Δώρο τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή για ανάκλησή του ή αναδιανομή του. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

"